Mười Lăm Pht Đồng Hồ
Mười lăm pht đồng hồ
Mnh nhớ m thấy mồ
Buồn như con c r đem bỏ vo t
Mnh ln dy đồng hồ
Mừng hết lớn nghe bồ
Mừng như con c r đang bơi ra hồ