Cng Đng Cng Vui
Cng đng chng ta cng vui nhiều
Cng đng lại được th nhiều
Cng đng chng ta cng vui nhiều
Cng đng lại mạnh nhiều
Nhiều đi họp được biết nhiều
Nhiều đi trại được th nhiều
Nhiều đi được lợi nhiều.