Cho Đn Akela
A A Akela chng em đy rồi.
Cng đn cho A
Cng ht mừng A
A Akela chng em đy rồi.
Cho đn Akela chng em đy rồi.