Đường Đi Khó
Đường đi khó, không khó v́ ngăn sông cách núi,
nhưng khó v́ ḷng người ngại núi e sông.
Đường đi khó, không khó v́ ngăn sông cách núi,
nhưng khó v́ ḷng người ngại núi e sông.
Anh em ta ơi ! Đường dài đường dài.
C̣n nhiều trở ngại, c̣n nhiều gian khó.
Kiên gan, kiên gan.
Anh em ta ơi ! Cố tâm vượt qua.