Gặp Anh Em Biết Liền
Gặp anh em biết liền
Anh ơi anh, anh thật là hiền
Gặp anh em biết liền
Anh ơi anh, anh cười thật duyên
Cười lên anh hỡi í a cười kh́
Cười lên anh hỡi í a cười đi
Cho em xin tí ti đừng có dấu em làm chi
Cho em xin tí ti đừng có dấu em làm ǵ.