Gi Non Ơi
Gi Non ơi ! Gi Non ơi ! ra m ca ht chơi ny.
Anh Si Gi cầm tay ta đố.
Đố Si Con ma tay đều. Si ma tay, ma tay đều. A
Gi Non ơi ! Gi Non ơi ! ra m ca ht chơi ny.
Anh Si Gi cầm tay ta đố.
Đố Si Con quấn dy đều. Si quấn dy, quấn dy đều. A
Gi Non ơi ! Gi Non ơi ! ra m ca ht chơi ny.
Anh Si Gi cầm tay ta đố.
Đố Si Con đnh răng đều. Si đnh răng đng răng đều. A