Lời Tm Tư
Trong đm u tối c bao lời trăn trối.
Trong đm u tối c bao lời trối trăn.
365 ngy qua ti đ
365 ngy qua ti đ A A A A lm được g.
Cho qu hương ti giu hay ngho.
Cho thế giới ha bnh hay rắc gieo hận th.
Suốt đm trường, suốt đm trường.
Suốt đm trường với tiếng thở di.