Lửa Tàn
Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn
T́nh anh em ta theo ánh lửa tràn lan
Tim ta đây c̣n khắc ghi bao nhiêu mối t́nh mặn nồng
Lửa đêm nay tan nhưng lửa thiêng c̣n cháy âm thầm ngàn đời
Biệt ly muôn nơi ta nguyện đem t́nh thương rải rác khắp chốn
Mong mai sau ngọn lửa thiêng cháy lên đốt ḷng mọi người.