Lc Th Vui Ny
Lc th vui ny lng cn quyến luyến anh em chng mnh.
Lc th vui ny lng cng những muốn anh em thấu tnh.
Rời tay nhau chớ lu nh
Tnh anh em chớ qun nh
Lng anh em nhớ nhau tuy xa m ha ra gần
Quyến luyến nhau l tnh mnh đối với anh em ở Đon
Quyến luyến nhau l tnh mnh đối với anh em cc Đon.
Rời tay nhau chớ lu nh
Tnh anh em chớ qun nh
Lng anh em nhớ nhau tuy xa m ha ra gần.