Mời Lên Tầu Lửa
Nào mời Anh Em lên tầu lửa chúng ḿnh đi
Đi, đi khắp nơi mà không thích sao
Nào mời Anh Em lên tầu lửa chúng ḿnh đi
Đi, đi khắp nơi mà không tốn tiền.

Nào mời Anh Em lên tầu lửa chúng ḿnh đi
Đi, đi khắp nơi mà không thích sao
Nào mời Anh Em lên tầu lửa chúng ḿnh đi
Đi, đi khắp nơi mà không tốn tiền
Đi, đi khắp nơi mà không tốn tiền.