Mừng Ngy Gặp Nhau
Mừng ngy gặp nhau chng ta cng nắm tay nhau
Nắm nắm tay nhau, kết tnh thn i từ đy
Kết tnh thn i từ đy
Từ đy chng mnh đắp xy, đắp xy con đường yu nước
Anh em chng mnh đi trước mừng ngy gặp nhau.