Nếu Ai Hỏi Rằng
Nếu ai hỏi rằng anh đi Hướng Đạo làm chi?
Anh đi Hướng Đạo ích ǵ?
Thưa rằng thích chí, v́ tôi thích đi Hướng Đạo
V́ tôi mến yêu phong trào
Xây dựng nên thế hệ mai sau.
Ta yêu nước, ta yêu nhà, ta yêu dân tộc ta.
Yêu là yêu giống ṇi của ta
Ra sức phụng sự cho người.
Ta yêu núi, ta yêu rừng, ta yêu đời thiên nhiên.
Yêu là yêu băng ngàn vượt suối, chí nam nhi đời ta.