Nghi Thức Cơm
Trước mm cơm canh giờ ny
Cng nhau chấp tay
Bt cơm tuy vơi m đầy tnh huynh đệ thắm thay.
Ăn tri xin nhớ người vun
Uống nước xin nhớ về Nguồn
Bt cơm tuy vơi m đầy tnh huynh đệ thắm thay.