Nguồn Thật
Anh em chng ta chung một đường ln
Chung một đường ln đến nơi nguồn thật
Nguồn thật l đy sức sống v bin
Sống v bin l sống cng tạo vật.