Quốc Ca Việt Nam
Này Công Dân ơi đứng lên đáp lời sông núi.
Đồng ḷng cùng đi hy sinh tiếc ǵ thân sống.
V́ tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Ṇi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người công dân luôn vững bền tâm trí.
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
Công Dân ơi mau hiến thân dưới cờ
Công dân ơi mau làm cho cơi bờ thoát cơn tàn phá vẻ vang
Ṇi giống xứng danh ngh́n năm gịng giống Lạc Hồng.