Tập Họp Si
Si si si Y...A... ....
Si si si Y...A... ....
Si si si Y...A... ....

Si si si Y...A... ....
Mau nhanh chn theo Si Gi.
A-K-La chờ đằng xa.