Trại Trường
Trại trường trại trường l nơi cao nguyn
Ni đồi ni đồi tnh yu thin nhin
Thc reo thc reo khc ca triền min
Gi lnh gi lnh chen với nắng hiền.

Trại trường trại trường rn trang thanh nin
Ni đồi ni đồi tnh yu thin nhin
Thc reo thc reo nghe chăng lời khuyn
Bo bng bo bng giữ vững li thuyền.