Trn Lưng Voi
Hm xưa đi chơi gặp voi n rước ngay ln vi
Hm xưa đi chơi gặp voi n rước ngay ln vi
Tng teng trn lưng voi mnh th nhất đời
Tng teng trn lưng voi mnh th nhất đời.

Leo ln lưng voi, vi voi n ma sut rơi vi
Lu nghu lưng voi, vi voi n ma sut rơi vi
Cn chn khua vang một gc ni rừng
Cn chn khua vang một gc ni rừng.